EURÓPSKA STREDOVEKÁ LITERATÚRA


Stredovekú literatútu určoval feudálizmus a kresťanstvo.
Ktesťanstvo malo veľký vplyv. Chceli, aby sa ľudia riadili sa heslom
ora et labora-modli sa a pracuj. Bola tu pítomná viera v nadpozemský život.
Ten bol považovaný za večný a božský. Tvrdili, že zemský život je pominuteľný,
ale nadpozemský nie je.Uznávali sa iba nadpozemské hodnoty.
Osoby opisovali pomocou idealizácie.Typizovaním sa zaznávali
výnimočné vlastnosti. Vznikajú typy, ktoré majú rovnaké vlastnosti tzv.idál.
Všetko zachytávali pomocou kontrastov-binárnosť myslenia.
Všetky príbehy sú nezávislé od človeka. Žánre splývajú tzv. žánrový synkretizmus.
Literatúra sa delí na svetskú a náboženskú.
Náboženská literatúra vznikla v cirkevnom prostredí. Má náboženský obsah. Približuje cnosť,
mravnosť a askeptický spôsob života. Literatúra tohto obdobia má ideálneho hrdinu, ktorým
je obyčajne svetec.


^ Svetec ako hlavná postava literárných diel

Najčastejšie je to hlavná postava z legiend.
Autori, ktorí písali náboženskú literatúru písali legendy, hagiografie, exemplá, homílie.
Lyriku tvorili piesne a drámu mystéria.
Vo svetskej literatúre blol obyčajne hlavným hrdinom šľachtic, ryrier,alebo bojovník.
Je to zidealizovaná postava.Svetskí autori písali veršovanú epiku tzv. piesne.


^ Kniha modlitieb Cathrine de Cleves. Ukážka ilustrovania kníh z tohto obdobia.


Späť