MADˇRI A CˇESI

(896 - 1273)


Čechy, Poľsko a Uhorsko tu neboli samostatné štáty.
Slovanské jadro tvorlli Čechy a Poľsko, oblasť dnešného
Maďarska a Slovenska obsadili ázijské staromaďarské kmene.

^V období od 9. do 13. storočia vzniklo v strednej Európe, kde
žili slovanské kmene, niekoľko nových štátov: Uhorsko, Čechy, Morava a Poľsko.

Starí Maďari pochádzajú z rodov kočovných kmeňov zo stepí dnešného Kazachstanu. Pri hľadaní novej krajiny postupne v 9. stor., za vlády kniežaťa Arpáda, obsadili Podunajskú nížinu.

^Uhorské knieža Arpád priviedol svoj ľud z Ázie do Európy
a založil uhorskú dynastiu Arpádovcov a uhorský štát.
V Budapešti, v maďarskom hlavnom meste na Dunaji, stojí jeho socha.

Použili rýchlu a prekvapivú taktiku a len 25 000 starých Maďarov porazilo všetkých tamojších Slovanov. S cieľom získať bohatstvo a zajatcov podnikali ďalšie výboje na územie dnešného Nemecka, Talianska a Francúzska. Po desaťročia vypaľovali kláštory, ničili poľnohospodárske usadlosti, mučili a vraždili obyvateľstvo. Boli veľmi rýchli, a preto len ťažko napadnuteľní.

^Starí Maďari používali silné ázijské kone a mohli sa preto
rýchlejšie pohybovať ai na dlhé vzdialenosti.

Nakoniec ich r. 955 porazil nemecký cisár Oto I. Za vlády kniežaťa Gejzu (970 - 997) uzatvorili starí Maďari mier a prijali kresťanstvo, usadili sa a rod uhorských Arpádovcov potom vládol aj nad Slovanmi. R. 1000 pápež Silvester II. poslal Štefanovi I. kráľovskú korunu a ten sa stal prvým uhorským kráľom. Štefan vládol múdro a viedol krajinu k blahobytu - neskôr ho vyhlásili za svatého.

^Kráľ Štefan preberá uhorskú korunu z rúk pápeža Silvestra II.,
ktorý ho vyhlasuje za svojho vyvoleného kráľa. Uhorsko sa tak
stalo uznávanou krajinou a pápež posilnil vplyv cirkvi v strednej Európe

^Kráľovskú korunu dal pápež Silvester II. Štefanovi r. 1000.
Symbolický akt mal potvrdiť uznanie uhorského štátu a upevniť
poriadok v Európe. (Dochovaná "svatoštefanská" koruna má však mladší pôvod.)

^Každá krajina má svojho národného hrdinu.
V Maďarsku je ním sv. Štefan.
Táto jazdecká socha kráľa Štefana I. pochádza z r. 1902.

Od 13. stor. bolo Uhorsko považované za významnú krajinu. R. 1241 ho však napadli Tatári a vyplienili ho tak, ako to predtým robili starí Maďari.

Poľsko

Okolo roku 960 Meško I. zjednotil poľské kmene a r. 966 sa dal pokrstiť. Jeho syn Boleslav Chrabrý sa pokúsil zjednotiť všetky slovanské krajiny Čechy, Moravu, Slovensko a Kyjev, ale neskôr museli Poliaci ustúpiť. Poliakov spojila cirkev a nemecké vplyvy, ale ríša bola rozdrobená a tento fakt sa prejavil v slabosti krajiny, ktorú si začali ostatné štáty medzi sebou rozdeľovať. Poľsko sa však napriek tomu presadilo ako slovanský štát.

Morava a Čechy

Severozápad Uhorska a juhozápad poľska ohraničovali slovanské krajiny Morava a Čechy. Okolo r. 833 vytvoril knieža Mojmír Veľkomoravskú ríšu a krajina sa začala vymaňovať z nadvlády Franskej ríše. V 9. stor. boli súčasťou Veľkomoravskej ríše popri Morave aj Slovensko a Čechy. Franská ríša sa snažila Vefkú Moravu ovládnuť. Ríšu znovu upevnil Svatopluk I., ktorý uzatvoril s Frankami mier a rozširoval jej územie. R. 906 zničili Veľkomoravskú ríšu nájazdy starých Maďarov. Medzitým sa okolo Prahy začal formovať nový český štát. Jednou z legendárnych postáv toho obdobia bolo přemyslovské knieža Václav (sv. Václav), ktorý sa neskôr stal patrónom českej krajiny.

^Knieža Václav I. vládol v Čechách v 20. r. 10. stor.
Snažil sa o centralizáciu moci a podporoval šírenie kresťanstva.
Václav sa preslávil svojou dobrotivosťou a spravodlivosťou.
Jeho ambiciózny brat Boleslav I. sa proti nemu postavil a r. 935 ho nechal zavraždiť.
Neskór vyhlásili Václava za svätého a stal sa patrónom Čechov.

S požehnaním Svatej ríše rímskej sa r. 1085 stal český panovník kráľom. Do krajiny prichádzalo veľa nemeckých obchodníkov, ktorí tak posilňovali české hospodárstvo. Vrchol českej štátnosti nastal za vlády Přemysla Otakara II., ktorý r. 1251 rozšíril svoju ríšu aj o Rakúsko. R. 1276 ho však musel postúpiť Rudolfovi Habsburskému. Po vymretí rodu Přemyslovcov po meči (1306) sa začal boj o nástuuníctvo na český trón.


KĽÚČOVÉ DÁTUMY
asi 833       Mojmír založil Veľkomoravskú ríšu
896-907      Vláda uhorského kniežaťa Arpáda
906             Nájady Maďarov na Veľkomoravskú ríšu
921            Knieža Maďarov zničili Veľkomoravskú ríšu
955            Porážka Maďarov, koniec ich nájazdov v Európe
966             Meško I. sa dal pokrstiť
1000-1038  Štefan I. uhorským kráľom
1241           Nájazdy Tátarov, vyplienenie uhorskej ríše
1253            Přemysl Otakar II. kornovaný za českého kráľa
1306            Přemyslovci vymreli po meči


Späť