NORMANI

(900 - 1200)


Normani napadli Anglicko r. 1066 a onedlho ovládli
anglosaských a vikinských obyvateľov, Walesanov a Írov.
Svoj vplyv potom postupne rozširova1i.


^Normanská invázia do Anglicka trvala 5 rokov
a z normanských provinčných francúzskych vazalov
urobila bohatých vládcov celej krajiny.

Normani boli dánski vládcovia, ktorí od 10. stor. žili na území Normandie. Prijali karolínske a kresťanské ideály. Boli medzi nimi aj schopní bojovníci. Viliam I. Dobyvateľ, pôvodne normanský vojvoda, sa stal kráľom Anglicka - korunovali ho 25. decembra 1066.


^Normanský vojvoda Viliam I. Dobyvateľ
bol kráľom Anglicka v r. 1066 - 1087.

Vláda Normanov

Po invázii Normanov r. 1066 sa veľa Angličanov búrilo. Vi1iam I. ich rebélie kruto podačil, odobral im pôdu a venoval ju normanským šľachticom, aby vládli nad menšími územiami.


^Po Viliamovi I. Dobyvateľovi sa vlády ujali jeho dvaja synovia.
Viliam II. Rufus (Ryšavý) vládo I v r. 1087 - 1100 a Henrich I.
v r. 1100 - 1135. Založili pevnú normanskú vládu, ktorá sa však
zrútila za ďalšieho kráľa, Štefana z Blois, ktorý zomrel r. 1154.

Časť pozemkov daroval aj cirkvi, aby získal jej podporu; anglických biskupov nahradil francúzskymi, podporoval francúzskych obchodníkov a remeselníkov, aby sa usadili v Anglicku. Normani vybudovali veľké hrady, kostoly, kláštory a katedrály, okolo ktorých vyrástli aj mestá. Šfachta hovorila po francúzsky, ale prostí ľudia používali starú angličtinu. Bol založený systém štátnej správy a daní. Všetky tieto informácie o vyberaní daní, pozemkoch a katastroch boli zaznamenané v Knihe posledného súdu (Domesday Book). Vláda Normanov bola tvrdá. Ich základným záujmom bola moc a bohatstvo. Anglicko použili ako základňu pre svoje zahraničné výpravy, ktoré financovali Angličania. Anglicko sa však hospodársky pozdvihlo a v priebehu 100 rokov podnikli Normani inváziu do Walesu, Írska a Škótska.


^Tapiséria z Bayeux pripomína inváziu Normanov
do Anglicka r. 1066. Halleyho kométa, ktorú vidno
na tapisérii, sa v tom roku priblížila k Zemi a
tento úkaz sa chápal ako potvrdenie
oprávnenosti celého ťaženia.

Anglicko prechádzalo zmenami - krajinu, mestá i kultúru ovplyvňovali Normani. R. 1135 vznikol spor o nového vládcu krajiny. Tieto spory oslabili pozíciu kráľa a, naopak, posilnili moc šľachty. R. 1154 bola založená nová normanská dynastia Plantagenetovcov a jej prvý kráľ, Henrich II., panoval nad Anglickom a polovicou Francúzska. V tomto období sa začal rozvíjať anglický triedny systém, v ktorom mala výsadné postavenie šľachta.

Normani v Európe

Normani sa prejavovali aj inde v Európe. Okolo r. 1061 sa normanskí vojaci pod vedením Róberta Guiscarda a Rogera I. vydali na Sicíliu a do južnej Itálie a podporovali pápeža proti Arabom a Byzantíncom. Získali si tak pápežovu náklonnosť a ochranu. V 13. stor. stáli na čele prvej križiackej výpravy, prvej európskej zámorskej koloniálnej cesty. Normanskí vládcovia vytvorili v 13. stor. feudálnu sieť a ich vplyv stúpal vďaka politickým sobášom i službám, ktoré poskytovali pápežovi, biskupom a kráľovským dvoranom. Vtedy bolo bežné odmeňovať šľachticov, ktorí vyjadrovali oddanosť a vojenskú podporu kráľovi, pozemkami a titulmi. Šľachta ovládla pozemky a provincie, vyžadovala od svojich poddaných poslušnosť a odmeňovala ich za ňu pozemkami a úradmi.


^V záujme uctievania starých tradícií sa často konali miestne súdy vonku.
Zemepán zastával funkciu sudu. Tento súd sa konal r 1072 a rozhodoval
o vlastníctve určitých pozemkov medzi biskupom z Bayeux v Normandii
a katedrálou v Canterbury.

Feudálny systém

Vo feudálnej spoločnosti dostávali ľudia za preukázané služby pozemky. Tento systém vytvorili v 8. stor. Frankovia a do Anglicka ho zaviedli Normani. Za získané majetky a tituly odovzdávala normanská šľachta kráľovi dane, podporovala rytierov a vojsko. Šľachta dávala rytierom pozemky výmenou za vojenskú službu a dane. Rytier mal zvyčajne nevoľníkov, ktorí sa starali o pozemok. Nevoľníci žili v blízkosti pozemkov v dedinách pri pánovom dome. Za poskytnutý pozemok alebo obydlie pracovali pre svojho pána a odvádzali mu časť úrody a peniaze.
^Manuskripty, ktoré rozprávali príbehy o láske
dvorskej šľachty, boli v normanskom Anglicku
veľmi obľúbené.


Späť